Játékszabályzat

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a megfejtendő rejtvény megalkotásában részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező jelen Játék keretében heti rendszerességgel megjelentet különböző típusú rejtvényeket a reklámkiadványában. Ha a Résztvevő regisztrál és a rejtvény megfejtését feltölti az alábbiakban részletezett módon, akkor részt vesz a feladvány megfejtői között tartott sorsoláson. Az a Játékos nyer, akinek a megfejtése helyesnek bizonyul és megfelel jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban való részvételhez olyan helyes megfejtés feltöltése szükséges, ami megfelel a magyar helyesírás szabályainak, lehetőség szerint ékezetekkel és szóközzel ellátott. A megfejtés végén az írásjelek feltüntetése nem szükséges, valamint a rendszer nem tesz különbséget kis és nagy betűk között.

A Játék 2014. június 30. napjától kezdődik és a Szervező visszavonásáig tart.

A Szervező különböző rendszerességgel, eltérő típusú rejtvényeket, feladványokat jelentet meg a reklámkiadványában. A Játékban való részvételhez regisztráció szükséges, melynek menete a következő:

A http://rejtveny.penny.hu/ oldalon megjelenő „Regisztráció” menüpontra kattintva a megjelenő felületen megadja:

  • nevét,
  • címét,
  • telefonszámát,
  • e-mail címét,
  • születési dátumát,
  • nyeremény átvételének helyét (a legördülő listában szereplő Penny Market áruházak kiválasztásával történik),
  • jelszavát (a megadott jelszó a Játék egész időtartamára érvényes).

 • A regisztráció során a megadott e-mail címre megerősítő e-mailt küldünk ki a Játékosnak, aki az e-mailben levő linken keresztül tudja a regisztrációját megerősíteni, véglegesíteni.

  A regisztráció a Játék teljes időtartamára érvényes, egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni, egy e-mail címről hetente kizárólag egy heti megfejtés küldhető. Egy regisztrációval a Játékos a Játék teljes időtartama alatt megjelenő rejtvényeket fel tudja tölteni. Egy regisztrációval kizárólag egy Játékos játszhat. A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a Játékban való részvételhez szükséges adataikat hiánytalanul megadták.

  A Játékos a korábban megadott jelszavával belép a https://rejtveny.penny.hu/ oldalra és a „Megfejtés beküldése” menüpontra kattintva feltölti az általa helyesnek vélt megfejtést. A megfejtés feltöltését követően a Játékos automatikusan részt vesz a sorsoláson.

  A Játékos az adott feladvány megfejtését a feladványt tartalmazó reklámkiadványban meghatározott határidő alatt töltheti fel. A Játékos a feltöltött megfejtését módosíthatja az adott megfejtés beküldésére megadott határidő alatt.

  A Sorsolás helyszíne a Szervező Logisztikai Központja (2351 Alsónémedi, Penny utca 2).

  A Sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő, számítógépes program segítségével történik, a sorolás nem nyilvános. A Szervező hetente 5 Nyertest és 5 Pótnyertest sorsol ki.

  A Sorsolás pontos időpontja is a feladványt tartalmazó reklámkiadványban kerül közzétételre.

  A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a Játékban való részvételhez szükséges adataikat hiánytalanul megadták és a helyes megfejtést a vonatkozó hétre fel is töltötték. A Sorsoláson 10 Játékos kerül kisorsolásra, azon Játékosok közül, akik a helyes megfejtést a vonatkozó Játékhéten belül feltöltötték. A Szervező a kisorsolt Játékosok közül azt az 5 Játékost tekinti Nyertesnek, akinek a megfejtése helyesnek bizonyul és megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

  Azon Játékos, aki kisorsolásra került, de nem adott meg helyes adatokat, vagy egyéb ok miatt kizárásra kerül, kiesik és helyébe az elsőként kisorsolt Pótnyertes lép.

  Abban az esetben is a Pótnyertes lép a Nyertes helyére, ha a Nyertes a részére a regisztrációkor megadott elérhetőségeire (e-mail/lakcím/telefonszám) megküldött értesítésre az elküldés napjától számított 10 napon belül nem válaszol, az e-mail cím nem létezik, illetve a Nyertes nem elérhető az általa megadott telefonszámon sem.

  A Pótnyertesekre a Nyertesekre vonatkozó fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak. A Szervező a Sorsolást követően és a feltételek teljes körű ellenőrzése után 5 Nyertest hirdet ki.

  A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremények pontos körét, megnevezésüket a Szervező a rejtvényt tartalmazó reklámkiadványában teszi közzé. A nyeremények köre hetente változhat.

  A Nyertes által megadott e-mail címen a Szervező értesíti a nyertes Játékost a sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyereményéről és a nyeremény átvételének idejéről. A nyeremény átvételének helye a Nyertes által korábban megadott és kiválasztott Penny Market áruház.

  Ha a Nyertes az értesítésben meghatározott határidőben nem veszi át a nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat nélkül lemondott. A Szervező ilyen esetben jogosult lesz az először kisorolt Pótnyertes részére átadni a nyereményt. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

  Az adott hét Nyerteseinek nevét megtekintheti a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon a sorsolás időpontjától számított 15 napon belül.

  Amennyiben sem a nyertes Játékosok, sem a Pótnyertesek nem veszik át a nyereményt, a Szervező azt ebben az esetben újra kisorsolja.

  A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan Játékost, aki olyan adatokat adott meg, amelyek nem azonosíthatóak, vagy tévesek illetve nyilvánvalóan hamis adatokkal történt a regisztráció, ebből adódó bármilyen következmény tekintetében a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

  Az ilyen adatokkal megadott megfejtések is részt vesznek a Játék sorsolásán tekintettel arra, hogy a Szervező a sorsolást megelőzően előzetes válogatást és vizsgálatot nem végez, a játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülését a sorsolást követően tudja ellenőrizni. Mindezek alapján a Szervező jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő Játékosokat a sorsolást követően érvénytelenség miatt kizárni.

  A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a https://rejtveny.penny.hu oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel az oldalon regisztráltak. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

  A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen, illetve a saját adataikat adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési dátum.

  Amennyiben a Játékos adatai törlését, vagy módosítását kéri, úgy megteheti azt a https://rejtveny.penny.hu oldalon keresztül, a saját profil menüpont alatt.
  A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  http://www.penny.hu/ExtendedFooter/Terms_of_use/Adatvédelmi_Tájékoztatás_a_GDPR_rendelet_alapján
  A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulhatnak.

  A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja.

  A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre át nem válthatók.

  A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a jelen Játék szabályait módosítsa, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett, melyet a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon tesz közzé. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes.

  A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

  A Játékra vonatkozó valamennyi információ, üzletek pontos címe és a Játékkal kapcsolatos Játékszabályzat elérhető a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon, valamint további tájékoztatás kérhető rejtveny@penny.hu e-mail címen.


  A teljes Játékszabályzat itt érhető el: jatekszabalyzat.pdf

  Rejtvény Extra sorsolási szabályzat itt érhető el: Rejtvény Extra Plus.pdf