Játékszabályzat

A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.

cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44 „Rejtvény nyereményjátékot” (továbbiakban: „Játék”) szervez a lentebb részletezett feltételekkel és módon:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a megfejtendő rejtvény megalkotásában részt vettek, azt létrehozták, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező jelen Játék keretében heti rendszerességgel megjelentet különböző típusú rejtvényeket a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon. Ha a Résztvevő regisztrál és a rejtvény megfejtését feltölti az alábbiakban részletezett módon, akkor részt vesz a feladvány megfejtői között tartott sorsoláson. Az a Játékos nyer, akinek a megfejtése helyesnek bizonyul és megfelel jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban való részvételhez olyan helyes megfejtés feltöltése szükséges, ami megfelel a magyar helyesírás szabályainak, lehetőség szerint ékezetekkel és szóközzel ellátott, a megfejtés végén az írásjelek feltüntetése nem szükséges.

A Játék 2020. február 4. napjától kezdődik, és a Szervező visszavonásáig tart.

A Szervező különböző rendszerességgel, eltérő típusú rejtvényeket, feladványokat jelentet meg a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon. A Játékban való részvételhez regisztráció szükséges, melynek menete a következő:

A https://rejtveny.penny.hu/ oldalon megjelenő „Regisztráció” menüpontra kattintva az alábbi adatokat adja meg, vagy adhatja meg:

  • nevét - kötelező mező
  • címét - nem kötelező mező
  • telefonszámát - nem kötelező mező
  • e-mail címét - kötelező mező
  • születési dátumát - kötelező mező
  • nyeremény átvételének helyét (a legördülő listában szereplő Penny Market áruházak kiválasztásával történik) - kötelező mező
  • jelszavát (a megadott jelszó a Játék egész időtartamára érvényes) - kötelező mező.

A regisztráció a Játék teljes időtartamára érvényes, egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni, egy e-mail címről hetente kizárólag egy heti megfejtés küldhető. Egy regisztrációval a Játékos a Játék teljes időtartama alatt megjelenő rejtvényeket fel tudja tölteni. Egy regisztrációval kizárólag egy Játékos játszhat. A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a Játékban való részvételhez szükséges adataikat hiánytalanul megadták.

A Játékos a korábban megadott jelszavával belép a https://rejtveny.penny.hu/ oldalra és a „Megfejtés beküldése” menüpontra kattintva feltölti az általa helyesnek vélt megfejtést. A megfejtés feltöltését követően a Játékos automatikusan részt vesz a sorsoláson.

A Játékos az adott feladvány megfejtését a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon meghatározott határidő alatt töltheti fel. A Játékos a feltöltött megfejtését módosíthatja a beküldési határidő lejártáig.

A Sorsolás helyszíne a Szervező Logisztikai Központja (2351 Alsónémedi, Penny utca 2.).

A Sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő, számítógépes program segítségével történik, a sorolás nem nyilvános. A Szervező hetente 5 Nyertest és 5 Pótnyertest sorsol ki.

A Sorsolás pontos időpontja is a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon kerül feltüntetésre.

A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a Játékban való részvételhez szükséges adataikat hiánytalanul megadták és a helyes megfejtést a vonatkozó hétre fel is töltötték. A Sorsoláson 10 Játékos kerül kisorsolásra, azon Játékosok közül, akik a helyes megfejtést a vonatkozó Játékhéten belül feltöltötték. A Szervező a kisorsolt Játékosok közül azt az 5 Játékost tekinti Nyertesnek, akinek a megfejtése helyesnek bizonyul és megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

Azon Játékos, aki kisorsolásra került, de nem adott meg helyes adatokat, vagy egyéb ok miatt kizárásra kerül, kiesik és helyébe az elsőként kisorsolt Pótnyertes lép.

Abban az esetben is a Pótnyertes lép a Nyertes helyére, ha a Nyertes a részére a regisztrációkor megadott elérhetőségeire (e-mail/lakcím/telefonszám) megküldött értesítésre az elküldés napjától számított 10 napon belül nem válaszol, az e-mail cím nem létezik, illetve a Nyertes nem elérhető az általa megadott telefonszámon sem.

A Pótnyertesekre a Nyertesekre vonatkozó fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak. A Szervező a Sorsolást követően és a feltételek teljes körű ellenőrzése után 5 Nyertest hirdet ki.

A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremények pontos körét, megnevezésüket a Szervező a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon teszi közzé. A nyeremények köre hetente változhat.

A Nyertes által megadott e-mail címen a Szervező értesíti a nyertes Játékost a sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyereményéről és a nyeremény átvételének idejéről. A nyeremény átvételének helye a Nyertes által korábban megadott és kiválasztott Penny Market áruház.

Ha a Nyertes az értesítésben meghatározott határidőben nem veszi át a nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat nélkül lemondott. A Szervező ilyen esetben jogosult lesz az először kisorolt Pótnyertes részére átadni a nyereményt. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

Az adott hét Nyerteseinek nevét megtekintheti a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon a sorsolás időpontjától követő 15. munkanapig. A Nyertesek listája a https://rejtveny.penny.hu/oldalon kerül közzétételre.

Amennyiben sem a nyertes Játékosok, sem a Pótnyertesek nem veszik át a nyereményt, a Szervező azt ebben az esetben újra kisorsolja.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik, és a helyébe Pótnyertes lép.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek https://rejtveny.penny.hu oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel az oldalon regisztráltak. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen, illetve a saját adataikat adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési dátum.

Amennyiben a játékos adatai törlését, vagy módosítását kéri, úgy megteheti azt a https://rejtveny.penny.hu oldalon keresztül, a saját profil menüpont alatt.

A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/oldal/adatvedelem-altalanos

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ), illetve bírósághoz fordulhatnak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre át nem válthatók.

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a jelen Játék szabályait módosítsa, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett, melyet a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon tesz közzé. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes.

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

A Játékra vonatkozó valamennyi információ, üzletek pontos címe és a Játékkal kapcsolatos Játékszabályzat elérhető a https://rejtveny.penny.hu/ oldalon, valamint további tájékoztatás kérhető rejtveny@penny.hu e-mail címen.

Jelen módosítás 2021. február 5. napjától hatályos.

Alsónémedi, 2020. február 4.

Penny Market Kft., Szervező


A teljes Játékszabályzat itt érhető el: jatekszabalyzat.pdf

Rejtvény Extra sorsolási szabályzat itt érhető el: Rejtvény Extra Plus.pdf